De houders van obligaties op naam, houders van certificaten

op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, bestuurders en commissarissen worden per brief uitgenodigd 15 dagen vóór de vergadering. Van de persoonlijke lening vervulling van deze formaliteit moet geen bewijs worden geleverd (art. 533 W. Venn. ). 217. De wet schrijft de minimumvereisten voor. De statuten zouden wel in strengere formaliteiten kunnen voorzien. ^ VoorbeeldDe algemene vergadering zal plaatshebben op 26 mei. De uiterste data voor het verschijnen van de oproepingen zijn:- in twee dag- of weekbladen:eerste maal: 9 mei; tweede maal: 18 mei;- in het Belgisch Staatsblad: 18 mei. 218. De taal waarin de oproeping wordt gepubliceerd is dezelfde als de taal waarin de notulen moeten worden opgesteld. B. Aandelen op naam219. In een BVBA en CVBA moeten alle aandelen op naam zijn. In een NV en een Comm. VA kunnen alle of een deel van de aandelen op naam zijn.

220. Zijn alle aandelen op naam, dan mag de uitnodiging in een aangetekende brief aan iedere aandeelhoudeiVvennoot worden toegezonden (zie model hfdst. 2 in deel 4). Dit moet ten laatste vijftien dagen vóór de algemene vergadering gebeuren. 221. Naast de aandeelhouders worden ook de houders van obligaties of warrants op naam, de houders van certificaten op naam, bestuurders en commissarissen uitgenodigd voor de algemene vergadering (art. 533 W. Venn. ). 222. Het gaat hier niet om vijftien vrije dagen, zodat de uitnodiging mag verstuurd worden minstens de vijftiende dag voor de vergadering, waarbij de dag zelf van de vergadering niet wordt meegerekend. ^ VoorbeeldWordt de algemene geld nodig vergadering bijvoorbeeld gehouden op 20 mei, dan mag de uitnodiging verstuurd worden op 5 mei of vroeger. 223. De statuten van een CVBA of CVOA kunnen vrij de vorm en de termijn voor het verzenden van de uitnodigingen bepalen. In geval van stilzwijgen van de statuten geldt volgende regel: de oproeping geschiedt minstens vijftien dagen vóór de algemene vergadering, bij aangetekende brief. Hier betreft het een termijn van vijftien vrije dagen. Artikel 410 van het W. Venn. voorziet tevens in het detail van de stukken die vijftien dagen vóór de algemene verga-dering ter kennis moeten worden gebracht aan de vennoten die erom verzoeken, op de zetel van de vennootschap. ^ VoorbeeldWordt de vergadering gehouden op 1 mei, dan moeten de uitnodigingen verzon¬den worden op 27 april of vroeger. C. Aandelen aan toonder en op naam samen224.